National Police Computing and Material Service Cut Protection

Polititjenestemenn er spesielt utsatt for skader ved kutt i både passive og aktive situasjoner, for eksempel ved glass når du tar deg inn gjennom vinduer, eller når de står overfor voldsutøvere.

Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med norske politiet. Brukermedvirkning gjennom hele prosessen har vært en nøkkelfaktor for vellykkede produktløsninger. Vi brukte et bredt spekter av teknikker som visualisering, evaluering og tilbakemelding. Detaljerte tegninger til konkrete teksturer og prototyper.

Løsninger ble evaluert gjennom det internasjonale nettverket til PDMT, og verdifull informasjon ble kartlagt. Produktløsningene ble utviklet basert på innovative materialer.

En av de nye løsningene for beskyttelse mot kutt ble et kutt-bestandig tekstil som skal strykes på sårbare områder som et ekstra beskyttende lag i klær. Den lave investeringskostnader og fleksibilitet av denne løsningen gjør det relevant for andre målgrupper også.

Police officers are, in the line of duty, exposed to the risk of injury by cuts in both passive and active situations, such as by glass when entering through windows, or when faced with violent offenders.

The project has been developed in close cooperation with Norwegian Police. User involvement throughout the whole process has been a key factor for successful product solutions. We used a broad range of techniques for visualization, evaluation and feedback, from detailed drawings to tangible textures and prototypes.

Through the  international network of the PDMT solutions were evaluated, and valuable information was added. The product solutions were developed based on innovative materials.

One of the new product solutions for cut protection is an attachable cut-proof textile to be ironed on vulnerable areas as an extra protective layer in the clothing. The low investment cost and flexibility of this solution makes it relevant for other target groups, as well.